Polskie Towarzystwo Astrologiczne

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Polskie Towarzystwo Astrologiczne - stowarzyszenie posiadające osobowość prawną i działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Zarejestrowane zostało 13 sierpnia 2009 roku w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie (numer KRS: 0000333559). Siedzibą PTA jest Warszawa.

Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne zamieszkujące stale w Polsce lub za granicą oraz osoby prawne z siedzibą w Polsce lub za granicą. Towarzystwo zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Najważniejsze cele Towarzystwa:

1. poznawanie i badanie współwystępowania zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz ich znaczenia dla życia człowieka i przebiegu wszelkich procesów zachodzących na Ziemi, w szczególności biologicznych, społecznych i ekonomicznych, 2. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy astrologicznej w społeczeństwie, 3. pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności fachowych członków Towarzystwa, 4. prowadzenie działalności kulturalnej związanej z astrologią, w szczególności badań, ochrony i dokumentacji astrologicznego dziedzictwa kulturalnego.

Wybrane sposoby realizacji celów:

1. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac badawczych, 2. szerzenie i popularyzacja wiedzy astrologicznej w formie wykładów publicznych, odczytów, prezentacji, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych, 3. prowadzenie różnych form szkoleń i doskonalenia fachowego, 4. organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, wykładów i kursów, 5. gromadzenie kulturalnego dorobku astrologicznego, prowadzenie bibliotek wydawnictw astrologicznych.

Członkowie-założyciele:

Krystyna Adwentowska - członek Komisji Rewizyjnej, Anna Frankowska-Czerniawska - członek Komisji Rewizyjnej, Maria Graham - Wiceprzewodnicząca Zarządu, Laryssa Kobylińska - członek Komisji Rewizyjnej, Bogdan Krusiński - członek Sądu Koleżeńskiego, Krystyna Lelińska, Bogdan Łyczkowski, Światosław Nowicki, Andrzej Opejda - Przewodniczący Zarządu, Piotr Piotrowski, Krzysztof Porzeżyński - członek Sądu Koleżeńskiego, Justyna Reiner(†), Agnieszka Rolka-Piotrowska, Alicja Szachewicz - Wiceprzewodnicząca Zarządu, Krzysztof Śliwiński, Swietłana Świder,

Linki zewnętrzne

Osobiste