Czas strefowy

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Obserwator znajdujący się w różnych miejscach (dokładniej: na różnych południkach) obserwuje górowanie Słońca w różnych momentach. Długość doby jest jednakowa, natomiast przesunięty jest początek rachuby. Ze względów praktycznych (aby nie przestawiać zegarków poruszając się wewnątrz jednego kraju), posługujemy się czasem strefowym, zwykle jednakowym dla całego kraju. Niektóre rozległe państwa, jak Rosja, czy Stany Zjednoczone podzielone zostały na kilka stref czasowych. W obszarze strefy używa się jednego czasu. Dopiero po przekroczeniu granicy strefy przestawia się zegarek o godzinę lub dwie.

W Polsce i innych krajach europejskich posługujemy się czasem środkowoeuropejskim (CSE). W lecie jest on zastępowany czasem letnim, równym czasowi wschodnioeuropejskiemu (CWE).

 polski czas letni,  = CWE = CSE + 1 godzina.

zobacz także

w innych językach

česky: čas pásmový

Osobiste